Processos de certificació per a l’obtenció de distintius i segells a favor de la igualtat de gènere.

Web del distintiu

L’associació FORGENDER SEAL facilita el compromís d’institucions públiques i privades cap a la igualtat efectiva de dones i homes impulsant processos de certificació per a l’obtenció de distintius i segells a favor de la igualtat de gènere.

L’associació FORGENDER SEAL té com a finalitat social la d’impulsar l’exercici i defensa dels drets humans de les dones, drets reconeguts i garantits en la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) i es compromet a treballar pel compliment dels objectius marcats en la Plataforma d’Acció de Beijing i de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, incorporant en la seva metodologia de treball la integració de la perspectiva de gènere en els seus sistemes de gestió. L’obtenció del Distintiu dóna visibilitat i reconeixement públic a les iniciatives i als esforços que realitzen les institucions per aconseguir la igualtat. Facilita la integració de la perspectiva de gènere en les estratègies i plans operatius, ajuda a construir societats més democràtiques i genera la confiança dels agents socials i de la ciutadania, incrementant la comunicació entre els diferents actors de manera permanent, bidireccional i compromesa amb la missió i objectius que es persegueixen.

MUNICIPIS IGUALITARIS
SG CITY 50 -50

Som membres del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Consell Nacional de Dones de Catalunya

El Distintiu per la igualtat de gènere és el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. Es un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Entra a la web del distintiu
Distintiu per la igualtat de gènere
Amb el suport de:
Institut Català de les Dones

CENTRES EDUCATIUS IGUALITARIS

IQSGD de l’àmbit educatiu

Camí al Violeta

L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu és un instrument de mesura que inclou un camí de millora per avançar de manera constant i progressiva cap a la igualtat de tracte i oportunitats a través de l’avaluació i del compromís de la direcció i de l’equip del centre educatiu.

L’índex, elaborat per l’associació Forgender Seal i per la Plataforma Unitària contra les violències de gènere és aplicable a tots els centres educatius d’educació formal i d’educació no formal, que busquin reduir les desigualtats socials i de gènere, que s’interpel·lin com a impulsors de l’agenda 2030 i ambicionin construir societats a partir d’una educació transformadora on la perspectiva de gènere, drets humans i diversitat siguin eixos transversals de la seva actuació.

Com a resultat del compromís i de l’avaluació, el centre educatiu pot obtenir el reconeixement “Camí al Violeta” o directament el “Distintiu violeta de l’àmbit educatiu”.

Distintiu Violeta
Amb la col·laboració de:
Prou Agressions

AUTODIAGNOSI DE GÈNERE PER A LA GESTIÓ LOCAL

Eina per a conèixer el grau d’implicació de les diverses àrees i departaments d’un govern local amb la igualtat de gènere.

L’objectiu és detectar com un govern local aplica de forma transversal i holística la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques i actuacions. Qüestionari digital, fàcil de respondre, compost de preguntes amb indicadors qualitatius sobre les diferents competències municipals. A partir del resultat obtingut, el govern local podrà orientar les seves polítiques.

L’autodiagnosi pot ser un pas previ a l’obtenció del Distintiu municipal a favor de la igualtat de gènere.

AUTODIAGNOSI DE GÈNERE PER A LA GESTIÓ LOCAL

Com són els distintius que impulsa FORGENDER SEAL?

Què és un sistema de gestió?

Per què és important un sistema de gestió a favor de la igualtat de gènere?

La nostra missió

Els distintius de FORGENDER SEAL són un símbol, una unitat de mesura i una garantia de qualitat.

Com a SÍMBOL, perquè permet identificar de manera àmplia i objectiva quines institucions o entitats s’han adherit i han fet una aposta ferma per la igualtat de gènere. Quan una institució rep el distintiu té el dret i l’obligació de fer-ho públic i visible davant la ciutadania perquè aquesta pugui exigir-li el compliment dels seus compromisos.

Com una UNITAT DE MESURA, ja que el procés de certificació reconeix la diversitat de les administracions i entitats, en termes de recursos disponibles, contextos més o menys favorables a la igualtat i situació de partida. Per això, la certificació és una oportunitat per a totes les entitats públiques i privades per establir un procés d’avanç que els permeti adequar-ho a la seva situació particular, sense perdre de vista el nivell d’ambició que es persegueix amb el distintiu. Aquesta unitat de mesura contribueix, a més, a establir una valoració objectiva dels assoliments aconseguits per cada institució en un moment donat, reconeixent en cada cas el nivell d’esforç i els recursos invertits.

Com a GARANTIA DE QUALITAT, perquè la certificació disposa d’un mecanisme rigorós d’avaluació, des de criteris objectius i mesurables, amb indicadors verificables basats en les normes internacionals i nacionals de drets de les dones i igualtat de gènere, que permeten a la ciutadania i qualsevol actor social, econòmic o polític, disposar d’informació objectiva i comparable a l’hora d’avaluar l’acompliment de la institució en concret o l’avanç global en tot el territori.

Els distintius de FORGENDER SEAL són un símbol, una unitat de mesura i una garantia de qualitat.

EFICIÈNCIA, ESTRATÈGIA I OPERATIVA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE.

EFICIÈNCIA, ESTRATÈGIA I OPERATIVA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Un sistema de gestió de gènere és una sèrie de components que atribueixen processos, accions i tasques sobre un conjunt d’elements (polítiques, procediments, estratègies, plans, persones, recursos, productes, etc.) amb la finalitat de contribuir a l’èxit sostingut d’una organització a favor de la igualtat de gènere, és a dir, disposar de capacitat per respondre a les necessitats, prioritats i les expectatives de les poblacions amb les quals es treballa a llarg termini, d’una manera equilibrada i sostenible.

Els components són:

  1. Component polític estratègic: es garanteix l’impuls, la realització i el registre de polítiques, plans i programes generals a favor del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, i específics a favor dels drets de les dones, d’acord amb la normativa nacional i internacional.
  2. Component d’estructura orgànica: s’impulsa una cultura i pràctica organitzativa capacitada i formada a favor de la igualtat de gènere en tots els nivells i àmbits d’intervenció i decisió.
  3. Component d’avaluació i impacte: es promou una cultura de l’avaluació amb perspectiva de gènere i l’aplicació del principi de coherència entre les diferents estratègies, plans i actuacions institucionals.
  4. Component de planificació: es desplega la transversalitat de gènere en la planificació per garantir l’eficàcia i eficiència en el desenvolupament de les funcions, responsabilitats, processos, activitats i mecanismes de control i seguiment.
  5. Component econòmic i humà: es garanteix la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos i en la gestió dels recursos econòmics i humans.

INSTRUMENTS QUE IMPULSEN LA CREACIÓ DE SOCIETATS MÉS DEMOCRÀTIQUES I MÉS JUSTES.

Els nostres sistemes de gestió de gènere afavoreixen la construcció de societats més justes i igualitàries, proposen democràcies més participatives i paritàries i generen convicció i determinació política a favor de la igualtat.

El sistema de gestió de gènere integra els drets humans, el desenvolupament humà, els drets de les dones i l’anàlisi de les discriminacions múltiples. Suposa avançar en l’aplicació de l’enfocament de gènere des de la visió dels drets humans i de la CEDAW. Introdueix un el nou rol i lideratge polític i econòmic en l’esfera local, nacional, regionals i internacional. Implica i compromet a les institucions a accelerar canvis i avançar a favor de la igualtat efectiva de dones i homes. Finalment, un sistema de gestió de gènere permet introduir les necessitats, interessos i prioritats dels moviments de dones i feministes.

INSTRUMENTS QUE IMPULSEN LA CREACIÓ DE SOCIETATS MÉS DEMOCRÀTIQUES I MÉS JUSTES

CONSTRUCCIÓ DE SOCIETATS IGUALITÀRIES

CONSTRUCCIÓ DE SOCIETATS IGUALITÀRIES

L’associació FORGENDER SEAL formada per persones expertes en polítiques de gènere i diversitat amb una extensa trajectòria en l’empresa privada, en organitzacions no governamentals i en administracions públiques, té com a missió impulsar mecanismes que afavoreixin el desenvolupament i implementació de la legislació a favor de la igualtat de gènere, assolir espais en els quals s’escolta, es canalitza, es concerten i s’executen les voluntats i aspiracions de les persones, garantint la igualtat en l’accés a les oportunitats i control dels recursos.

Assumim la comesa d’exercir de motor de canvi en la transformació de les pautes, normes i pràctiques culturals i socials de manera que permetin aconseguir la fita de la igualtat de gènere i el respecte i la protecció els drets humans de les dones i les nenes.